The Evolution of Taiji
Chen Wangting (1557-1664)
(ninth generation of Chen family in Chenjiagou Village)
14th generation of the Chen family
Chen Youbeng Chen Changxing
Chen Youbeng (1771-1853)
Chen Jishen Chen Zongshen Chen Beshen
(1809-1865) (1809-1871)
Chen Qinping
(1795-1868) Yang Luchan Chen Gengyun
(1799-1872)
Chen Sen
Chen Xing Chen Yao Chen Miao Chens Yanxi Chen Yannian
(1849-1929)
Wu Yuxiang
(1812-1880) Chen Fake nach unten blättern
(1887-1957)
Chen Ziming Chen Chunyuan
Li Yeyu (?-1951) (?-1949)
(1832-1892)  Chen Zhao Xu
 Feng Zhiqiang
 Chen Xiao Wang
Hao Weizheng Yang Jianshou Yang Banhou
(1849-1920) (1837-1892)
Xu Yusheng Yang Chengfu Yang Shaohou
(1879-1945) (1883-1936) (1862-1930) Wu Quan You
(1834-1902)
Chen Wei Ming
Sun Lutang Chen Man Ching Wu Jianquan
(1861-1932) Yang Shou Zhong (1870-1942)
Hao Yueru Yang Zhen Ming
(1877-1935) Yang Zhen Ji Wu Gong Yi
Sun Jian Yun Yang Zhen Duo Wu Gong Zao
(1914-...) Wu Ying Hua
Chinese Sports Commission (1956)
Peking-Form 24
Menuenach oben blättern